მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სტრუქტურა

სტრუქტურა

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია

უნივერსიტეტის რექტორი 
დავით გურგენიძედავით გურგენიძე 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორი, აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე, ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, აკადემიური დოქტორი, აკადემიკოსი, პროფესორი

მის: კოსტავას ქ. N77, ადმინისტრაციული 
კორპუსი, III სართული,  

რექტორის
 აპარატი  (დებულება)

ვიცე-რექტორი 
ლევან კლიმიაშვილი
  პროფესორი 

მის: კოსტავას ქ. N77, ადმინისტრაციული კორპუსი,
III სართული, 


   
რექტორის მოადგილე მეცნიერების დარგში
ზურაბ გასიტაშვილი
  პროფესორი

მის: კოსტავას ქ. N77, ადმინისტრაციული კორპუსი,
III სართული, 


   

 

 ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი  (კანცლერი)
კარლო კოპალიანიკარლო კოპალიანი 

მის: კოსტავას ქ. N77, ადმინისტრაციული კორპუსი, 
სართული, II სართული,

   
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის (კანცლერის) აპარატი  (დებულება)

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი  
დავით მახვილაძე   

მის: კოსტავას ქ. N77, ადმინისტრაციული 
კორპუსი, III სართული, 


 
წარმომადგენლობითი საბჭო  (სენატი)

პიკერი ჯემალ გახოკიძე

   
წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატი)  სამდივნო (დებულება)

ცნობათა ბიურო
ტელ.: 0322 77 11 11

0322 77 11 11