მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სამეცნიერო ცენტრები

სამეცნიერო ცენტრები

 • სამეცნიერო სასწავლო და საწარმოო ცენტრი “ანალიზხელსაწყო” 


 •  ხელშეკრულებით მომუშავე სამეცნიერო ცენტრები


  1.ბირთვული ინჟინერიის ცენტრი” (#157/03 08.04.10)
  ბესიკ დავითის ძე კეკელია – დირექტორი.
  2.ახალგაზრდა მეცნიერთა და სტუდენტთა ინოვაციურ საქმიანობათა
  ხელშემწყობი ცენტრი `ერთად” (118/03 22.02.11)
  ახობაძე მერაბ ნიკოლოზის ძე – ხელმძღვანელი.
  3. „ანალიზხელსაწყო ” (494/03 19.05.15)
  ძაგანია თამაზ ბაგრატის ძე – გენერალური დირექტორი
  4. ინტერდისციპლინური სასწავლო-კვლევითი ცენტრი ”სახელმწიფო სამართალი,
  პოლიტიკა და კულტურა’ (540/03 19.05.17)
  ბერიაშვილი მამუკა – ხელმძღვანელი.
  0322 77 11 11