მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სასწავლო – სამეცნიერო ცენტრები

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სასწავლო – სამეცნიერო ცენტრები

 1. საზღვაო და სპეციალური სატრანსპორტო საშუალებების სისტემების სასწავლო-სამეცნიერო და საკონსულტაციო ცენტრი
 2. სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის "გეოეკოლოგიური კვლევებისა და განათლების სამეცნიერო ცენტრი"
 3. "პერსპექტიული მიმართულების ცენტრი"
 4. "კულტუროლოგიისა და ქართული კულტურის კვლევის ცენტრი"
 5. "სამხედრო-საინჟინრო ტექნოლოგიების კვლევითი ცენტრი"
 6. ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის "შედუღების ტექნოლოგიათა ცენტრი"
 7. ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის "ბიოლოგიურად აქტიურ ნივთიერებათა კვლევის ცენტრი"
 8. "მშენებლობის პროექტირებისა და ექსპერტიზის ცენტრი"
 9. ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის მხატვრული მომინანქრებისა და მასალების მხატვრული დამუშავების ექსპერიმენტალურ-შემოქმედებითი ცენტრი "ქართული მინანქარი"
 10. ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტთან არსებული სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი - "თეორიული ფიზიკის და ნანოოპტიკის ცენტრი"
 11. "კვალიფიკაციის ამაღლების და გადამზადების ცენტრი"
 12. სამშენებლო ფაკულტეტის "წყლის ხარისხისა და ტექნოლოგიების სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი"
 13. "ბირთვული ინჟინერიის ცენტრი"
 14. არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის "უწყვეტი განათლებისა და არქიტექტორთა პროფესიული განვითარების ცენტრი"
 15. სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის სამეცნიერო-საკვლევი ცენტრი - "სამთო ელექტრომექანიკა"
 16. "პროფესიული განვითარების, მეცნიერებისა და კულტურის საუნივერსიტეტო ცენტრი"
 17. ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტთან არსებული სასწავლო ცენტრი - "შნეიდერ-თელასი"
 18. ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტთან არსებული "კიბერუსაფრთხოების სამეცნიერო-სასწავლო ცენტრი"
 19. "შავი ზღვის აუზის ქვეყნების ეკონომიკური თანამშრომლობის განვითარების კვლევების საერთაშორისო ცენტრი"
 20. სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტთან არსებული "რკინიგზის ტრანსპორტის და ტექნიკური საშუალებების და ინფრასტრუქტურის სამეცნიერო-საინჟინრო ცენტრი"
 21. ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტთან არსებული "ინვესტიციების მოზიდვისა და მართვის სამეცნიერო-სასწავლო ცენტრი"
 22. ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტთან არსებული "ფუნქციონალური დანაფარებისა და ნანონაწილაკების ელექტროქიმიური ტექნოლოგიების ცენტრი"
 23. საინოვაციო-საპროექტო ცენტრი "სუფთა წყალი"
 24. ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტთან არსებული "ით-კონსალთინგის სამეცნიერო კვლევის ცენტრი"
 25. სამშენებლო ფაკულტეტის  "სასწავლო, სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი"
 26. არსებული სასწავლო ცენტრი "საინფორმაციო ტექნოლოგიები ბიზნესსა და ეკონომიკაში"
 27. ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტთან არსებული "ელექტრომეტალურგიის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი"
 28. ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტთან არსებული "მასალათა თვისებების სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი"
 29. "მშენებლობისა და ნაგებობების კვლევების ცენტრი"
 30. "ელექტრომექანიკის სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი"
 31. სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტთან არსებული "მანქანათმშენებლობის მოწყობილობების ავტომატიზებული მართვის სისტემების სამეცნიერო-საინჟინრო ცენტრი"
 32. სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი - "ტექნიკური ექსპერტიზა და უსაფრთხოება მშენებლობაში"
 33. "ბიოინჟინერიის ცენტრი"
 34. ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტთან არსებული "სასწავლო-სამეცნიერო მთარგმნელობითი ცენტრი"
 35. ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტთან არსებული "ენერგეტიკის ეკონომიკისა და მენეჯმენტის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი"
 36. ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტთან არსებული "ენერგოაუდიტის ტრენინგ-ცენტრი"
 37. "სურსათის უვნებლობისა და ხარისხის მართვის სასწავლო-სამეცნიერო-საწარმოო ცენტრი"
 38. "სტრუქტურულ კვლევათა რესპუბლიკური ცენტრი"
 39. სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი "ქართული კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლა და დაცვა"
 40. სამეცნიერო-საინჟინრო ცენტრი "უტილიზაცია"
 41. ქართული ენის ტექნოლოგიების სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი
 42. ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტთან არსებული `მოდელირებისა და მართვის" საინჟინრო-სამეცნიერო ცენტრი
 43. გიორგი ნიკოლაძის სახელობის სამთო კლუბი „შხარა“
 44. ახალგაზრდა მეცნიერთა და სტუდენტთა ინოვაციური საქმიანობის     ხელშემწყობი საუნივერსიტეტო ცენტრი "ერთად"
 45. ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის სფეროში პროცესების შემფასებელი მომსახურების სერთიფიცირების ორგანო (სო)
 46. სასწავლო-სამეცნიერო ხიდსაცდელი ცენტრი
 47. ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტთან არსებული "მაღალტემპერატურული თბოფიზიკური პროცესების სამეცნიერო-საინჟინრო ცენტრი"
 48. "ავტომატიზაციის სამეცნიერო-ტექნიკური ინოვაციების ცენტრი"
 49. სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის ტყიბულის სამთო-ტექნოლოგიური ინსტიტუტი
 50. "ბიბლიოთეკათმცოდნეობისა და ახალი საინფორმაციო ტექნოლოგიების დანერგვის სამეცნიერო-კვლევითი და სასწავლო ცენტრი"
 51. "ეფექტური მიკროორგანიზმების სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი"
 52. "გარემოსდაცვითი ტრეინინგ-ცენტრი"
 53. "მოლეკულური ფიზიკის ახალი წარმოდგენები მიკრო და  ნანოტექნოლოგიებში სამეცნიერო-ტექნოლოგიური სასწავლო ცენტრი”
 54. "ეთნოკულტურული ტექნოლოგიების კვლევის ცენტრი"
 55. "მიწისქვეშა სივრცეების ათვისების სამეცნიერო-კვლევითი და საპროექტო ცენტრი"
 56. სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტთან "ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ცენტრი"
 57. ქიმიური ტექნოლოგიებისა და მეტალურგიის ფაკულტეტთან `ფერადლითონური მასალების მეტალურგიის სამეცნიერო-საინჟინრო ცენტრი”.
 58. "თანამედროვე ეკოლოგიური ტექნოლოგიებისა და მწვანე ეკონომიკის  განვითარების ხელშემწყობი ცენტრი
 59. "სამშენებლო ფაკულტეტის სასწავლო, სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ლაბორატორიი"
 60. "ნიკო მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტის ტექნიკური მომსახურების ცენტრი"
 61. "ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის გეოინფორმაციული ტექნოლოგიების სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი"
 62. "საუნივერსიტეტო ტესტირების ცენტრი"
 63. "თაბაშირმუყაოს ცენტრი”
 64. "ჰომეოპათიის სასწავლო-კვლევითი ცენტრი"
 65. არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტზე "არქიტექტურული განათლების ხელშემწყობი სასწავლო, სამეცნიერო და საპროექტო ცენტრი"
 66. საუნივერსიტეტო ცენტრი „3D სტერეოსკოპული ტექნოლოგიების განვითარების ცენტრი“
 67. სატრანსპორტო და მანმანათმშენებლობის ფაკულტეტთან არსებული „სამშენებლო, საგზაო, ამწე-სატრანსპორტო და სალიანდგო მანქანების სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი“  
 68. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიონანოკერამიკისა და ნანოკომპოზიტების მასალათმცოდნეობის ცენტრი
 69. საშემდუღებლო მასალების წარმოებისა და ექსპერტიზის საერთაშორისო სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი
 70. მევენახეობა-მეღვინეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
 71. "სტუ - ეკოლოგიური დანადგარები"
 72. სამშენებლო მასალების,სათბობის და ტექნოლოგიური პროცესებისთბურიდი დიაგნოსტიკის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი
0322 77 11 11