მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ელექტრონული სახელმძღვანელოები

ელექტრონული სახელმძღვანელოები

სამშენებლო ფაკულტეტი 

ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი

სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი

ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი

საუნივერსიტეტო კათედრები თეოლოგიის კათედრა N132

დოქტორანტების ბიბლიოთეკა

მონოგრაფიები 

არქიტექტურის,ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი 

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი 

აგრარული მეცნიერების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი 

ელექტრონული წიგნები 


0322 77 11 11