მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

მაგისტრატურა

მაგისტრატურა

მაგისტრატურაში სწავლის მსურველთა საყურადღებოდ!

2023-2024 სასწავლო წელს სტუ-ის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე კონკურსის წესით ჩარიცხვის მსურველთათვის სასპეციალიზაციო გამოცდების ტესტების ნიმუშები ფაკულტეტების მიხედვით


საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2019 წლის 4 ოქტომბრის N1227 ბრძანება 2019-2020 სასწავლო წელს საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მაგისტრატურის აკრედიტებულ სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხული მაგისტრანტების სოციალური პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო სასწავლო გრანტით დაფინანსების მისაღებად წარსადგენი განცხადების ფორმისა და დოკუმენტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ.

საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 24 სექტებრის N464 დადგენილება 2019-2020 სასწავლო წელს საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მაგისტრატურის აკრედიტებულ სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხული მაგისტრანტების სოციალური პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო სასწავლო გრანტით დაფინანსების ოდენობისა და პირობების განსაზღვრის შესახებ.0322 77 11 11