მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

უცხოელ სტუდენტთა საყურადღებოდ

უცხოელ სტუდენტთა საყურადღებოდ

აპლიკანტებთან მომუშავე ჯგუფი: ქეთი სიხარულიძე  
ტელ: (+995 32) 2 36 32 06
          (+995 32) 2 37 54 34

ვებ-საიტი: www.gtu.ge

ელ.ფოსტა: ketosixa@yahoo.com, k.sikharulidze@gtu.ge.  

საერთაშორისო სტუდენტების მოზიდვაinterstudy@gtu.ge

უნივერსიტეტში უცხოელ მოქალაქეთა მიღების წესებსა და სწავლების პირობების შესახებ დამატებით დეტალური იფნორმაცია ვებ-საიტი: http://www.mes.gov.ge  
ვებ-საიტი: pr@mes.gov.ge

დადგენილება N01-05-04/253 სტუ-ში სტუდენტების სწავლის საფასურის განსაზღვრის შესახებ
 

0322 77 11 11