მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სტუ-ს სტრუქტურული ერთეულები

სტუ-ს სტრუქტურული ერთეულები

 1. რექტორატი

 2. სამეთვალყურეო საბჭო

 3. რექტორის აპარატი

 4. აკადემიური საბჭოს სამდივნო

 5. სენატის სამდივნო

 6. კანცლერის აპარატი

 7. საერთაშორისო აკრედიტაციის ცენტრი

 8. საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკა

 9. საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი

 10. სტრატეგიული განვითარებისა და კომუნიკაციების დეპარტამენტი

 11. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი"

 12. სტამბა

 13. საქმისწარმოების დეპარტამენტი

 14. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

 15. სასწავლო პროცესების მართვის დეპარტამენტი

 16. უწყვეტი განათლებისა და კარიერული განვითარების დეპარტამენტი

 17. საგამოცდო და ელექტრონული სასწავლო რესურსების ცენტრი

 18. მეცნიერებისა და ინოვაციების დეპარტამენტი

 19. სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტი

 20. საფინანსო დეპარტამენტი

 21. შესყიდვების დეპარტამენტი

 22. ადამიანური კაპიტალის მართვის დეპარტამენტი

 23. შიდა აუდიტის სამსახური

 24. ინფრასტრუქტურის მართვის, შრომის უსაფრთხოებისა და ლოგისტიკის დეპარტამენტი

 25. დაცვისა და უსაფრთხოების დეპარტამენტი

 26. სტუდენტური სერვისების, კულტურისა და სპორტის დეპარტამენტი

 27. ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტი

 28. ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების ჰაბი

0322 77 11 11