მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

დადგენილებები
დადგენილებები

დადგენილებები

27-07-2023 დადგენილება N 01-05-04/125
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2023-2024 სასწავლო წლის დაწყების თარიღის განსაზღვრისა და აკადემიური კალენდრის დამტკიცების შესახებ


27-07-2023 დადგენილება N 01-05-04/124
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის „ოქროს მედლით“ დაჯილდოების შესახებ


27-07-2023 დადგენილება N 01-05-04/123
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორ მიხეილ ჯანიკაშვილის გიორგი ნიკოლაძის სახელობის მედლით დაჯილდოების შესახებ


27-07-2023 დადგენილება N 01-05-04/122
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორ, აკადემიკოს რამაზ ხუროძის გიორგი ნიკოლაძის სახელობის მედლით დაჯილდოების შესახებ


27-07-2023 დადგენილება N 01-05-04/121
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორ, აკადემიკოს ელგუჯა მეძმარიაშვილის გიორგი ნიკოლაძის სახელობის მედლით დაჯილდოების შესახებ


27-07-2023 დადგენილება N 01-05-04/120
სსიპ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან არსებული „სტუდენტთა ფსიქოლოგიური კონსულტაციის ცენტრის“ შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ


27-07-2023 დადგენილება N 01-05-04/119
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ფაკულტეტების დებულებებში ცვლილების შეტანის შესახებ


27-07-2023 დადგენილება N 01-05-04/118
„საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესიულ სტუდენტთა შეფასების ვერიფიკაციის წესში” ცვლილებების შეტანის თაობაზე


27-07-2023 დადგენილება N 01-05-04/117
საგანმანათლებლო პროგრამის და მისი ხელმძღვანელის დამტკიცების შესახებ


27-07-2023 დადგენილება N 01-05-04/116
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


27-07-2023 დადგენილება N 01-05-04/115
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


27-07-2023 დადგენილება N 01-05-04/114
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


27-07-2023 დადგენილება N 01-05-04/113
საგანმანათლებლო პროგრამის მოდიფიცირებული სახით დამტკიცების შესახებ


27-07-2023 დადგენილება N 01-05-04/112
საგანმანათლებლო პროგრამის გაუქმების შესახებ


27-07-2023 დადგენილება N 01-05-04/111
2023-2024 სასწავლო წლისათვის საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტურაში მიღების შესახებ


27-07-2023 დადგენილება N 01-05-04/110
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ


27-07-2023 დადგენილება N 01-05-04/109
სტუ-ის ზოგიერთი დამოუკიდებელი სამეცნიერო კვლევითი ერთეულების დირექტორთა კანდიდატურების დამტკიცების თაობაზე


05-07-2023 დადგენილება N 01-05-04/108
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის 2023 წლის შვებულების ვადების განსაზღვრის შესახებ


05-07-2023 დადგენილება N 01-05-04/107
2023-2024 სასწავლო წლის პირველი (შემოდგომის) სემესტრისა„თვის სტუ-ში ფაკულტეტებისა და სწავლების საფეხურების მიხედვით სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვისათვის ვაკანტური ადგილების რაოდენობის დამტკიცების შესახებ


05-07-2023 დადგენილება N 01-05-04/106
სსიპ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან არსებული რობოტიზაცია-ავტომატიზაციის და ინოვაციური ტექნოლოგიების სემცნიერო- პრაქტიკული სწავლების ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებდადგენილებები 1 - 20 of 3692
0322 77 11 11