მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ბრძანებები
ბრძანებები

ბრძანებები

21-09-2023 MES 5 23 0001209625
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საბაზო და საშუალო პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე აპლიკანტთა შერჩევის მიზნით ჩასატარებელი შეფასების პროცედურების თაობაზე“ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორის 2023 წლის 13 სექტემბრის MES 1 23 0001142760 ბრძანების ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ


19-09-2023 MES 6 23 0001183346
სტუ-ს რექტორის 2023 წლის 13 სექტემბრის MES 1 23 0001142760 ნაწილობრივი ცვლილების შესახებ “


18-09-2023 MES 6 23 0001176236
სტუ-ში სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტთა პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვის მიზნით პრაქტიკული მოსინჯვის ჩატარების შესახებ
დანართი 1


15-09-2023 MES 8 23 0001164808
სამაგისტრო პროგრამებზე დამატებითი ჩარიცხვის შესახებ
დანართი 1
დანართი 2
დანართი 3


14-09-2023 MES 9 23 0001147844
სტუ-ში სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე აპლიკანტთა პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვის მიზნით პრაქტიკული მოსინჯვის ჩატარების შესახებ
დანართი 1


13-09-2023 MES 1 23 0001142760
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საბაზო და საშუალო პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე აპლიკანტთა შერჩევის მიზნით ჩასატარებელი შეფასების პროცედურების თაობაზე
დანართი 1
დანართი 2
დანართი 3
დანართი 4
დანართი 5
დანართი 6
დანართი 7


12-09-2023 MES 2 23 0001128686
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ფაკულტეტებიდან აკადემიურ საბჭოში წარმომადგენლის არჩევნების დანიშვნის შესახებ


07-09-2023 MES 9 23 0001098452
სტუ-ში პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვის მიზნით აპლიკანტთა შეფასების ვადების განსაზღვრის შესახებ


07-09-2023 MES 9 23 0001099514
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები გამოცდების მიმდინარეობაზე მონიტორინგის განხორციელების მიზნით, მონიტორინგის ჯგუფის შექმნის შესახებ


04-09-2023 MES 0 23 0001070066
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა და აკადემიური/ადმინისტრაციული პერსონალის გაცვლითი საერთაშორისო პროგრამის (ერასმუს+) ფარგლებში, საერთაშორისო მობილობაში მონაწილეობის მიღების მიზნით აპლიკანტების შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შესახებ


16-08-2023 MES 2 23 0001002784
ბაკალავრიატისა და ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამებზე რეგისტრაციის ვადების შესახებ
დანართი 1
დანართი 2


16-08-2023 MES 2 23 0001002784
სტუ-სა და სან-დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის თანამშრომლობით განსახორციელებელი ბაკალავრიატის პროგრამის სტუდენტებისათვის 2023-2024 სასწავლო წლის სასწავლო განრიგის შესახებ


16-08-2023 MES 0 23 0001002827
2023-2024 სასწავლო წლის პირველი (შემოდგომის) სემესტრის სასწავლო განრიგის შესახებ
დანართი 1
დანართი 2
დანართი 3
დანართი 4
დანართი 5
დანართი 6


10-08-2023 MES 9 23 0000982965
სსიპ –საქართველოს ტენიკური უნივერსიტეტის ფარგლებში საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის (შიდა მობილობა) შესახებ
დანართი 1
დანართი 2
დანართი 3


07-08-2023 MES 9 23 0000969582
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სადოქტორო პროგრამებზე ჩარიცხვის შესახებ“ სტუ-ის რექტორის 2023 წლის 31 ივლისის N947481 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ


03-08-2023 MES 4 23 0000960243
სტუდენტთა მობილობის წესით ჩარიცხვის შესახებ
დანართი 1
დანართი 2
დანართი 3
დანართი 4
აკადემიური საბჭოს დადგენილება 107
Emis ბრძანება 86


02-08-2023 MES 0 23 0000956659
სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები გამოცდების საპრეტენზიო საბჭოს შექმნის შესახებ


31-07-2023 MES 3 23 0000947481
სსიპ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტის სადოქტორო პროგრამებზე ჩარიცხვის შესახებ
დანართი 1
დანართი 2
დანართი 3


31-07-2023 MES 8 23 0000945532
სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები სასპეციალიზაციო საგამოცდო და უცხო ენაში გასაუბრების კომისიების შემადგენლობების შესახებ


28-07-2023 MES 4 23 0000938527
სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები გამოცდების განრიგის შესახებბრძანებები 1 - 20 of 992
0322 77 11 11