მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სსიპ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2023/2024 სასწ. წლისათვის სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები სასპეციალიზაციო გამოცდების შედეგები აპელაციის გათვალისწინებით (დამატებითი მიღება)

სსიპ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2023/2024 სასწ. წლისათვის სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები სასპეციალიზაციო გამოცდების შედეგები აპელაციის გათვალისწინებით (დამატებითი მიღება)

22-09-2023

სსიპ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2023/2024 სასწ. წლისათვის სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები სასპეციალიზაციო გამოცდების შედეგები აპელაციის გათვალისწინებით (დამატებითი მიღება)

სამშენებლო ფაკულტეტი

ამაგისტრო პროგრამა - „მშენებლობა“

სამაგისტრო პროგრამა - „მშენებლობის მენეჯმენტი“

სამაგისტრო პროგრამა - „წყლის ინჟინერია“ (ინგლისურენოვანი)

სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა - „ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიები“

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა - „ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერია“

სამაგისტრო პროგრამა - „ქიმია“

სამაგისტრო პროგრამა - „გარემოს დაცვითი ინჟინერია

სამაგისტრო პროგრამა - „ფარმაცია“

სატრანსპორტო სისტემებისა და მექანიკის ინჟინერიის ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა - „ტრანსპორტი“

სამაგისტრო პროგრამა - „მექანიკის ინჟინერია და ტექნოლოგია“

სამაგისტრო პროგრამა - „სამრეწველო ინჟინერია და ტექნოლოგია“

სამართალი და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა - „საერთაშორისო ურთიერთობები

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა - „საინჟინრო ფიზიკა“

სამაგისტრო პროგრამა - „სამედიცინო ფიზიკა

სამაგისტრო პროგრამა - „ციფრული სატელეკომუნიკაციო ტექნოლოგიები“

აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა - ”სატყეო საქმე“

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა - „საჯარო მმართველობა“

სამაგისტრო პროგრამა - „საჯარო მმართველობა“ (რუსულენოვანი)

საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტი

სამაგისტრო პროგრამა - „მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა“

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11