სტატიების უფასო გამოქვეყნება

სტატიების გამოქვეყნების შესაძლებლობას სხდახსვა გამომცემლობების ღია და ჰიბრიდული წვდომის ჟურნალებში

უფასო გამოქვეყნება:  
https://eifl.net/apcs?field_subject_tid_1=All&field_e_resource_type_apc_tid=All&field_publisher_vendor_tid_1=All&shs_term_node_tid_depth=817

50% ფასდაკლებით გამოქვეყნება:
https://eifl.net/apcs?field_subject_tid_1=All&field_e_resource_type_apc_tid=All&field_publisher_vendor_tid_1=All&shs_term_node_tid_depth=819


ჟურნალების ჩამონათვალს რომელზეც უფასო გამოქვეყნების შემოთავაზებები მოქმედებს:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eFXf57jkkRonpFK3kCiIcTCI1BbOZbxm5dUaoRXwP0E/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qcRmqYfnxqMJnfVQUl2UWYIhdFOalfjt36Csgh13P8E/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eCQbeF8m9DMn2mA7r-ZKopzZ4jJHvNyn5IyHr1vQOd4/edit#gid=890837699
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cNCz_YK8lB13U_XnTLYkapUe4PkWBQ55r4_q-crH-f4/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uqfTv-WD_kbvxPqk2dscho061rU35iH9CRklVoiWYRo/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IZ7J4SIxk8NzLlOwVa2_4V22SCgU6ts0/edit#gid=671308384
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a9yIJxz0P1lV_7GexqFYSb0eJE8bCluN/edit#gid=895336618