ფილიალები

1.  სამშენებლო ფაკულტეტის ბიბლიოთეკ - სტუ-ს I კორპუსი;

2.  ენერგეტიკის ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა - სტუ-ს VIII კორპუსი;

3.  სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა - სტუ-ს III კორპუსი;

4.  ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა - სტუ-ს II კორპუსი;

5.  სატრანსპორტო სისტემისა და მექანიკის ინჟინერიის ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა - სტუ-ს I კორპუსი;

6.  არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა - სტუ-ს I კორპუსი;

7. სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ბიბლიოთეკა - სუუ-ს VI კორპუსი;

8. ბიზნეს-ტექნოლოგიების ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა - სტუ-ს VI კორპუსი;

9.  საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა - სტუ-ს VI კორპუსი;

10. ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა - სტუ-ს VI კორპუსი;

11.  დიზაინის საერთაშორისო სკოლის ბიბლიოთეკა - სტუ-ს VIII კორპუსი;

12. აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა - დ. გურამიშვილის გამზირი №17.

ეს განსაკუთრებით უწყობს ხელს სტუდენტთა მიერ საბიბლიოთეკო  ფონდის აქტიურ გამოყენებას. ყოველი ფილიალი დაკომპლექტებულია შესაბამისი ფაკულტეტის წიგნადი ფონდით მათივე სპეციალობათა გათვალისწინებით და სურვილით.

სტუ-ს ნიკო მუსხელიშვილის საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკა ემსახურება აგრეთვე სტუ-ს შემადგენლობაში შემავალ შემდეგ სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტებს:
2. ნ.მუსხელიშვილის სახელობის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტი
3. ა. ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი
4. კვების მრეწველობის ინსტიტუტი
5. მემბრანული ტექნოლოგიების ტექნიკური ინსტიუტი
12. დაბალი ძაბვის ელექტრული მანქანების ტექნოლოგიის ინსტიტუტი 
15. სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიოტექნოლოგიის ცენტრი
ბიბლიოთეკის ცენტრალურ ოფისს აქვს ოთხი თანამედროვე ტექნიკითა და  უახლესი საბიბლიოთეკო აქსესუარებით აღჭურვილი სამკითხველო დარბაზი
 

სტუ-ს ნიკო მუსხელიშვილის საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკას (ფილიალებთან ერთად) შეუძლია სხვადასხვა სახისა და მიმართულების დარბაზებში ერთდროულად მოემსახუროს 600-მდე სტუდენტს.

სტუ-ს ნიკო მუსხელიშვილის საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკა გაერთიანებულია საქართველოს საბიბლიოთეკო ასოციაციაში, რაც საშუალებას აძლევს მკითხველებს ისარგებლონ სხვადასხვა საერთაშორისო მონაცემთა ბაზებით.

მკითხველს შეუძლია ისარგებლოს შემდეგი სახის კატალოგებით: 
          1.      ანბანური (ქართული)
          2.      ანბანური (უცხოური)
          3.      დისერტაციების
          4.      ელექტრონული წიგნების         
          5.      რარიტეტის
          6.      სალექციო სილაბუსებში მითითებული ლიტერატურის
          7.      ბიბლიოგრაფიული
          8.      სისტემატური
          9.      ტოპოგრაფიული
          10.    ჟურნალების

მკითხველს ასევე შეუძლია ისარგებლოს ბეჭდური საბიბლიოთეკო ერთეულების (წიგნების), დისერტაციებისა და ელექტრონული წიგნების საბიბლიოთეკო საძიებო ელექტრონული კატალოგით "
KOHA".