07 ივნ

ახალი წიგნები

2023 წლის მაისში საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკამ მიიღო ახალი ლიტერატურა.
ყველა სიახლე

სტუ-ს ნიკო მუსხელიშვილის საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკის ფონდის სტრუქტურა მიმართულებების მიხედვით

ტექნიკური მეცნიერებანი: 
 • მათემატიკა; 
 • ფიზიკა; 
 • ქიმია; 
 • გეოლოგია; 
 • სამთო საქმე; 
 • სამშენებლო საქმე; 
 • საინჟინრო საქმე; 
 • მანქანათმშენებლობა; 
 • საინფორმაციო და გამოთვლითი ტექნიკა; 
 • ელექტროტექნიკა; 
 • ენერგეტიკა; 
 • სატრანსპორტო (საავტომობილო, სარკინიგზო, გემთმშენებლობა, საავიაციო ტრანსპორტი); 
 • არქიტექტურა; 
 • კავშირგაბმულობა; 
 • მეტალურგია.

საზოგადოებრივი მეცნიერებანი: 
 • ფილოსოფია; 
 • რელიგია; 
 • ისტორია; 
 • ფილოლოგია; 
 • გეოგრაფია; 
 • იურიდიული; 
 • ეკონომიკა (ფინანსები, მარკეტინგი, მენეჯმენტი, მაკრო-მიკრო ეკონომიკა, საერთაშორისო ბიზნესი, საბუღალტრო აღრიცხვა); 
 • ჟურნალისტიკა; 
 • ენათმეცნიერება; 
 • სახელმწიფო მართვა.

ბიბლიოთეკის ფონდში დიდი რაოდენობითაა ენციკლოპედიები, ლექსიკონები და სხვადასხვა სასწავლო-სამეცნიერო კვლევითი ორგანიზაციების სამეცნიერო შრომები, მათ შორის საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისა.
სტუ-ს ნიკო მუსხელიშვილის საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკის ფონდში ინახება მნიშვნელოვანი საენათმეცნიერო და მხატვრული ლიტერატურა. 
ნიკო მუსხელიშვილის საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკაში ინახება ის საკანდიდატო და სადოქტორო დისერტაციები, რომელთა დაცვა მოხდა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შესაბამის სამეცნიერო საბჭოზე (1994 წლამდე დაცული დისერტაციები გადაცემულია პარალმენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში). ნიკო მუსხელიშვილის საუნივერსიტეტო ბიბლოთეკა ემსახურება სტუ-ს სტუდენტებს – ბაკალავრებს, მაგისტრებს, დოქტორანტებს და პროფესიული საგანმანათლებლო მიმართულების სტუდენტებს; სტუ-ს პროფესორ-მასწავლებლებს.