საერთაშორისო სამეცნიერო მონაცემთა ბაზები

Science Direct-ის და Scopus-ის ბაზებზე დისტანციური წვდომის მიღება.

წარმოადგენს ინგლისურ-ჰოლანდიური გამომცემლობის Elsevier-ის პლატფორმას თითქმის 2 200 აკადემიური ჟურნალის და 25 000 ელ. წიგნის online წვდომის უზრუნველსაყოფად. ჟურნალები დაჯგუფებულია ოთხ მთავარ სექციად: ფიზიკა და ინჟინერია, ჯანდაცვა, საბუნებისმეტყველო, სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებები.
https://www.sciencedirect.com

არის რეფერირებადი ლიტერატურის აბსტრაქტებისა და ციტირებების უმსხვილესი ბაზა, რომელიც აღჭურვილია სამეცნიერო კვლევების ძიების/კონტროლის, ანალიზის და ვიზუალიზაციის ჩაშენებული ბიბლიომეტრიული მექანიზმებით. ბაზა მოიცავს 22800-ზე მეტ რეცენზირებად პერიოდულ ჟურნალს 5000 საერთაშორისო გამომცემლისგან ფუნდამენტურ, ზოგადსაგანმანათლებლო და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა, ტექნიკურ, სამედიცინო და ხელოვნების სფეროდან. Scopus შეიცავს 69 მლნ ჩანაწერს 1788 წლიდან და 1.4 მილიარდ ციტირებულ რეფერენს 1970 წლიდან.
www.scopus.com

აერთიანებს მონაცემებს მსოფლიოში არსებული სამეცნიერო გრანტების შესახებ. ის დაინტერესებულ პირს საშუალებას აძლევს მოიძიოს მის დარგში არსებული პროექტები (დაფინანსების შესაძლებლობები). ამ მიზნით უზრუნველყოფს წვდომას მიმდინარე საგრანტო პროექტებზე ( 3500 სზე მეტი სამთავრობო და კერძო ფონდები), რომელთა საერთო ღირებულება 98 ბილიონზე მეტია. 

აღნიშნული ბაზის გამოყენებისთვის აუცილებელია უშუალოდ ბაზაში რეგისტრაცია/ანგარიშის შექმნა. მისი გამოყენება შესაძლებელია, როგორც უნივერსიტეტიდან ასევე მის მიღმა. 


HeinOnline-ის ბაზაზე დისტანციური წვდომის მისაღებად მოგვმართეთ ელ.ფოსტაზე library1@gtu.ge  
HeinOnline არის ფოტო რესურსზე დაფუძნებული მსოფლიოს უდიდესი საკანონმდებლო, საძიებო მონაცემთა ბაზა, რომელიც მოიცავს ისტორიული და სახელმწიფო დოკუმენტაციის 191 მილიონ გვერდსა და 298.000 სათაურს. https://heinonline.org/HOL/Welcome

ACM ბაზაში გამოქვეყნებულია 50-ზე მეტი კომპიუტერული და ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულების სამეცნიერო რეცენზირებადი ჟურნალები. 
https://dl.acm.org/journals 


Cambridge Journals Online   - მოიცავს ჰუმანიტარულ და სოციალური მეცნიერებების დარგებს: ასტრონომია, მათემატიკა, ფიზიკა, ქიმია, გეოგრაფია, ისტორია, ენათმეცნიერება, ფილოსოფია, პოლიტიკა, სამართალი, მენეჯმენტი, სოციოლოგია, ფსიქოლოგია, ხელოვნება, მასმედია და კომუნიკაცია https://www.cambridge.org/core

Royal Society Journals Collection - წარმოდგენილია: ბიოლოგიური მეცნიერებები, ფიზიკა, მათემატიკა და მათი მომიჯნავე დისციპლინები.
https://royalsociety.org/journals/


წარმოდგენილია სამეცნიერო სტატიები ჰუმანიტარული, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და მედიცინის სფეროდან.
https://journals.sagepub.com/

                                                                                                                                                    წარმოდგენილია გამომცემლობა SAGE-ის პლატფორმაზე. ჟურნალების ძირითადი
მიმართულებაა მექანიკური ინჟინერია. საიმჟინრო მიმართულების ჟურნალები სხვადასხვა სფეროში.https://journals.sagepub.com/engineering

  წარმოდგენილია ჟურნალები ჰუმანიტარული და ეკონომიკური მიმართულების შესახებ. წიგნები საჯარო და სოციალური მმართველობის, კორპორაციული მართვის, მიგრაციის, ინფრ
ასტრუქტურის განვითარების, ინტელექტუალური საკუთრების კვლევათა შესახებ.  https://www.elgaronline.com/


e-Duke Journals Scholarly Collection - მოიცავს მიმართულებებს: ხელოვნების ისტორია, კულტუროლოგია, პედაგოგიკა, ფილოსოფია, გენდერი, საერთაშორისო, რეგიონალური და რელიგიური კვლევები, სოციოლოგიის თეორია. https://read.dukeupress.edu/

Openedition Journals - წარმოდგენილია ფრანგულენოვანი ჟურნალები ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების მიმართულებით. აქვს ინგლისურენოვანი ინტერფეისიც. სტატიების მცირე რაოდენობა პარალელურად გამოქვეყნებულია ინგლისურ, ესპანურ, იტალიურ და პორტუგალიურ ენებზე.
ttps://www.openedition.org

Mathematical Sciences Publishers - კოლექცია მოიცავს 17 რეფერირებად ჟურნალს მათემატიკისა და მისი მომიჯნავე დისციპლინების მიმართულებით. ძირითადი სფეროებია : მათემატიკა, მექანიკა, ინჟინერია. https://msp.org/მონაცემთა ბაზა მოიცავს სამეცნიერო ჟურნალებს ბიოლოგიის, ეკოლოგიისა და ბუნების შემსწავლელ მეცნიერებების სფეროდან, რომლებსაც აქვეყნებენ ამერიკის ბიოლოგიურ მეცნიერებათა ინსტიტუტის წევრი–სამეცნიერო საზოგადოებები, მუზეუმები და სხვა კვლევითი ორგანიზაციები. https://bioone.org

European Respiratory Journal კლინიკური და ექსპერიმენტული მედიცინის მიმართულება - წარმოდგებილია სტატიები ბიოლოგიური, ეპიდემიოლოგიური, იმუნოლოგიური, ონკოლოგიური და სხვ. მიმართულებებით. ამ ეტაპზე ჟურნალის იმპაქტ-ფაქტორი 12.339 შეადგენს. https://erj.ersjournals.com/

The Company of Biologists არაკომერციული ჟურნალების გამომცემელია. მისის მისიაა წინ წაწიოს გამოცდილება ბიოლოგიის და ბიოსამედიცინო მეცნიერების დარგში.The Company of Biologists თანამშრომლობს ბიბლიოთეკებთან და საბიბლიოთეკო კონსორციუმებთან მთელ მსოფლიოში მაღალ ხარისხიანი კვლევების მაქსიმალურად გავრცელებისათვის.

https://www.biologists.com/development/

საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ელექტრონული ბიბლიოთეკა. 11000-ზე მეტი პუბლიკაცია და 1 მილიონზე მეტი  ჩანაწერი მონაცემთა ბაზიდან. მონაცემთა ბაზები სტატისტიკური მონაცემებით, ბიულეტენებით და ყველა ხელმისაწვდომი ანგარიშებით.
http://www.elibrary.imf.org/ООО "ПОЛПРЕД Справочники"
Polpred.com მნიშვნელოვანი პუბლიკაციების არქივი ხელით იკრიბება. რუბრიკატორში: 53 დარგი / 600 წყარო/ რუსეთის 8 ფედერალური ოლქი / 235 ქვეყანა და ტერიტორია/მთავარი მასალები / 17000 პირველი პირების სტატიები და ინტერვიუები. ყოველდღიურად ათასობით სიახლე, სრული ! ტექსტი - რუსულ ენაზე. საინფორმაციო სააგენტოების და საქმიანი პრესის მილიონი სიუჟეტი 15 წლის მანძილზე. Polpred.com გახსნილია ბიბლიოთეკის და შიდა ქსელის ყველა კომპიუტერიდან, ღილაკი „წვდომა სახლიდან“ „თავში“polpred.

Polpred.com Обзор СМИ. В рубрикаторе: 53 отрасли / 600 источников / 8 федеральных округов РФ / 235 стран и территорий / главные материалы / статьи и интервью 17000 первых лиц. Ежедневно тысяча новостей, полный текст на русском языке. Миллионы сюжетов информагентств и деловой прессы за 15 лет. Polpred.com открыт со всех компьютеров библиотеки и внутренней сети. Кнопка "Доступ из дома" в шапке polpred.

Polpred.com Mass Media Review. Repository of important publications manually collected. Database with subject heading list: 53 branches / 600 sources / 8 federal disrtricts of RF / 235 countries and jurisdictions / main materials / articles and interviews of 17000 chief executives. A thousand pieces of news daily, full text in Russian. Millions of the best stories of news agencies and business press for 15 years. The "Home access" button is in the polpred.com header.
http://www.polpred.com/