ხელმძღვანელობა


ვაჟა პაპასკირი  –  სტუ-ს ნიკო მუსხელიშვილის საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკის დირექტორი, პროფესორი, ეგრისის სამეცნიერო  აკადემიის  აკადემიკოსი 

ლელა კობალაძე სტუ-ს ბიბლიოთეკის დირექტორის მოადგილე