ფაკულტეტი-სამშენებლო

ყველა სიახლე

სამშენებლო ფაკულტეტი

                                    გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა


1.დისერტაციის  წინასწარი დაცვა 2018წლის 30 აპრილიდან  5 მაისის  ჩათვლით;სწავლების მე-8-ე კვირას შესაბამისი დეპარტამენტების გაფართოებულ  სხდომაზე

2.დისერტაციების დაცვები ჩატარდება 2018 წლის  09 ივლისიდან 21 ივლისის ჩათვლით ;

 

3. საბუთების მიღება 2018წლის  08 მაისიდან 02 ივნისის   ჩათვლით;(სადისერტაციო საბჭოს მდივანთან- დ.ტაბატაძე)  

4. დოქტორის აკადემიური ხარისხის მიმნიჭებელი სადისერტაციო საბჭო ჩატარდება  სავარაუდოდ  2018  წლის 02 - 30 ივნისი

5. 2018წლის 25 ივნისი- 9 ივლისი  ( დამოკიდებულია დაცვის თარიღზე)ორი კვირით ადრე , დაცვამდე , ინფორმაციის და ბრძანების პროექტის გაგზავნა სასწავლო დეპარტამენტში. 

                        წარმოსადგენი საბუთები

1.განცხადება საბჭოს თავმჯდომარის სახელზე დისერტაციის განსახილველად მიღების თხოვნის შესახებ; (იხილე ნიმუში); თავმჯდომარის ვიზით.

2. სადოქტორო პროგრამის სწავლების ენაზე შესრულებული დისერტაციის 4 აკინძული ეგზემპლარი და მისი ელექტრონული ვერსია (PDF ფორმატში);

3. სადოქტორო პროგრამის სწავლების ენაზე შესრულებული ავტორეფერატის 20-30 ეგზემპლარი და მისი ელექტრონული ვერსია (PDF ფორმატში);

4. ხელმძღვანელის (თანახელმძღვანელების) მიერ დოქტორანტის დახასიათება დოქტორანტურაში სწავლისა და დისერტაციის მომზადების პერიოდში გამოვლენილი საქმიანი თვისებების შესახებ;

5. სადისერტაციო თემასთან დაკავშირებული კვლევის ძირითადი შედეგების ამსახველი და დადგენილი წესის შესაბამისად გამოქვეყნებული ნაშრომები (სულ მცირე სამი სამეცნიერო სტატია). სამეცნიერო კონფერენციების, სემინარების, ფორუმების, კონგრესების, სიმპოზიუმების მასალები (მინიმუმ ერთი მოხსენება). გამო- გონებების, პატენტების დამადასტურებელი ოფიციალური დოკუმენტები (მათი არსებიბის შემთხვევაში) და მათი სია დამოწმებული შესაბამისი აკადემიური დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მიერ;

6. მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული დიპლომის ასლი (პირები, რომლებსაც განათლება მიღებული აქვთ უცხოეთში, წარმოადგენენ მიღებული განათლების აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლს, რომელიც გაცემულია სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ);

7. ბიოგრაფიული ცნობები (CV).

8. დოქტორანტის სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტების შესრულების შესახებ (სასწავლო ბარათი); კოლოკვიუმების, სემინარების და წინასწარი დაცვის აუდიო/ვიდეო ჩანაწერები, შესაბამისი ოქმების და ყველა კომპონენტის ელექტრონული უწყისების ასლები; აგრეთვე ინფორმაცია დოქტორანტის ფინანსური ვალდებულების შესრულების შესახებ;

9. დისერტაცია და ავტორეფერატი გაფორმებული უნდა იყოს შესაბამისი მოთხოვნების მიხედვით ( rogor unda ipovoT danarTebi: gtu.ge-სწავლება,პროგრამა დოქტორანტურა, დებულება,დანართი 2, 3)

10. ავტორეფერატში წარმოდგენილი უნდა იყოს დოქტორანტის მიერ გამოქვეყნებული მხოლოდ იმ შრომების, პატენტების ნუსხა, რომელთა შინაარსი შეესაბამება დისერტაციის თემატიკას და შედის სადისერტაციო ნაშრომში.

11. დეპარტამენტის გაფართოებული სხდომის ოქმი( წინასწარი დაცვის ოქმი)

12.დოქტორანტურაში ჩარიცხვის ბრძანება, თემის დამტკიცების ბრძანება;

13.კოლოქვიუმის და სემინარების, წინასწარი  დაცვის  მიმდინარეობის  ჩანაწერები( დისკები)

14. პლაგიატის არ არსებობის დამადასტურებელი ცნობა

15.საბუთების ჩასადები.

****შენიშვნა: ყველა საბუთი ხელმოწერილი და ბეჭედით დამოწმებული;

 დანართი

სამშენებლო ფაკულტეტის დოქტორის

აკადემიური ხარისხის მიმნიჭებელი

სადისერტაციო საბჭოს თავჯდომარეს

ლევან კლიმიაშვილს

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის,

სამშენებლო ფაკულტეტის

სწავლების მესამე წლის დოქტორანტ თამარ კვაჭაძის

 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

            დავამთავრე სადისერტაციო თემის ნაშრომი  _ `სამშენებლო მექანიკის ზოგიერთი ამოცანის რიცხვითი ამოხსნები სინგულარულ ინტეგრალურ განტოლებათა მეთოდის გამოყენებით~. ფინანსური დავალიანება არ მაქვს, შესრულებული მაქვს  150 კრედიტი.

            გთხოვთ დამრთოთ ნება საჯარო დაცვისთვის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

დოქტორანტი                                     თამარ კვაჭაძე 

 

                       

 
                                       სადისერტაციო საბჭო

                                          გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

 1.დისერტაციების დაცვები ჩატარდება 2018 წლის 19 თებერვლიდან 03 მარტის   ჩათვლით ;

2.დისერტაციის წინასწარი დაცვა 2017წლის 04  დეკემბერი   09 დეკემბერის ჩათვლით;სწავლების მე-8-ე კვირას, შესაბამისი დეპარტამენტების გაფართოებულ სხდომაზე

3. საბუთების მიღება 2017 წლის 11დეკემბრიდან  2018 წლის 20 იანვრის ჩათვლით;(სადისერტაციო საბჭოს მდივანთან-)

4. დოქტორის აკადემიური ხარისხის მიმნიჭებელი სადისერტაციო საბჭო ჩატარდება სავარაუდოდ 2018 წლის 22 იანვრიდან  10 თებერვლის ჩათვლით.

 5. 2018 წლის 10თებერვლიდან 18 თებერვლამდე  ( დამოკიდებულია დაცვის თარიღზე) ორი კვირით ადრე , დაცვამდე , ინფორმაციის და ბრძანების პროექტის გაგზავნა სასწავლო დეპარტამენტში.

 

სადისერტაციო საბჭოში წარმოსადგენი საბუთები:

 1.განცხადება საბჭოს თავმჯდომარის სახელზე დისერტაციის განსახილველად მიღების შესახებ; (იხილე ნიმუში); თავმჯდომარის ვიზით.

 2. სადოქტორო პროგრამის სწავლების ენაზე შესრულებული დისერტაციის 4+1 აკინძული ეგზემპლარი და მისი ელექტრონული ვერსია (PDF ფორმატში4+1 ცალი);

 3. სადოქტორო პროგრამის სწავლების ენაზე შესრულებული ავტორეფერატის 12-15 ეგზემპლარი და მისი ელექტრონული ვერსია (PDF ფორმატში 4+1);

 4. ხელმძღვანელის (თანახელმძღვანელების) მიერ დოქტორანტის დახასიათება დოქტორანტურაში სწავლისა და დისერტაციის მომზადების პერიოდში გამოვლენილი საქმიანი თვისებების შესახებ;

5. სადისერტაციო თემასთან დაკავშირებული კვლევის ძირითადი შედეგების ამსახველი და დადგენილი წესის შესაბამისად გამოქვეყნებული ნაშრომები (სულ მცირე სამი სამეცნიერო სტატია). სამეცნიერო კონფერენციების, სემინარების, ფორუმების, კონგრესების, სიმპოზიუმების მასალები (მინიმუმ ერთი მოხსენება). გამო- გონებების, პატენტების დამადასტურებელი ოფიციალური დოკუმენტები (მათი არსებიბის შემთხვევაში) და მათი სია დამოწმებული შესაბამისი აკადემიური დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მიერ;

6. მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული დიპლომის ასლი (პირები, რომლებსაც განათლება მიღებული აქვთ უცხოეთში, წარმოადგენენ მიღებული განათლების აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლს, რომელიც გაცემულია სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ);

 7. ბიოგრაფიული ცნობები (CV).

8. დოქტორანტის სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი კომპონენტების შესრულების შესახებ (სასწავლო ბარათი); კოლოკვიუმების, სემინარების და წინასწარი დაცვის აუდიო/ვიდეო ჩანაწერები, შესაბამისი ოქმების და ყველა კომპონენტის ელექტრონული უწყისების ასლები; აგრეთვე ინფორმაცია დოქტორანტის ფინანსური ვალდებულების შესრულების შესახებ;

9. დისერტაცია და ავტორეფერატი გაფორმებული უნდა იყოს შესაბამისი მოთხოვნების მიხედვით (ძებნა: gtu.ge ფოსტა, შესვლა:-სწავლება,პროგრამა დოქტორანტურა, დებულება,დანართი 2, 3) .

10. ავტორეფერატში წარმოდგენილი უნდა იყოს დოქტორანტის მიერ გამოქვეყნებული მხოლოდ იმ შრომების, პატენტების ნუსხა, რომელთა შინაარსი შეესაბამება დისერტაციის თემატიკას და შედის სადისერტაციო ნაშრომში.

11. დეპარტამენტის გაფართოებული სხდომის ოქმი( წინასწარი დაცვის ოქმი,  ვიდეო ჩანაწერით).

12.დოქტორანტურაში ჩარიცხვის ბრძანება, თემის დამტკიცების ბრძანება;

13.   აუცილებელია კოლოქვიუმის და სემინარების, წინასწარი დაცვის მსვლელობის ჩანაწერები( დისკები).

14.საბუთების ჩასადები.

****შენიშვნა: ყველა საბუთი ხელმოწერილი და ბეჭედით დამოწმებული; დისერტაცია და ავტორეფერატი უნდა შესრულდეს დანართის მიხედვით, (წინააღმდრგ შემთხვევაში საბუთები არ მიიღება).

 

 

დოქტორანტების, ხელმძღვანელების და დეპარტამენტის ხელმძღვანელების ყურადღებოდ!

დოქტორანტები ,რომლებიც იცავენ 2018 წლის თებერვალში, საჭიროა 2017წლის 04  დეკემბერი   09 დეკემბერის ჩათვლით, სწავლების მე-8-ე კვირას, შესაბამისი დეპარტამენტების გაფართოებულ სხდომაზე ჩაატარონ დისერტაციის წინასწარი განხილვა, დოქტორანტის შესაბამის დეპარტამენტის გაფართოებულ სხდომაზე.სხდომაზე შეიძლება მოწვეული იქნენ აღნიშნული დარგის სხვა კვალიფიციური სპეციალისტებიც.

კოლოქვიუმი და სემინარები ჩატარდება 2018 წლის 19 თებერვლიდან 3 მარტის ჩათვლით; სემინარების/კოლოკვიუმების (კომისიის- შემადგენლობის, სხდომის ჩატარების დროისა და ადგილის განსაზღვრა), ასევე შესაბამისი საფაკულტეტო ბრძანების პროექტის მომზადება; 2018 წლის 22 იანვრიდან 17 თებერვლის ჩათვლით.. კომისიები უნდა შეიქმნას დოქტორანტის შესაბამის დეპარტამენტში.კომისიები შედგება აკადემიური დეპარტამენტის იმ პროფესორებისა და ასოცირებული პროფესორებისაგან, რომლებიც წარმოადგენენ სადოქტორო პროგრამის შესაბამის მეცნიერების დარგს.კომისია უნდა შედგებოდეს არანაკლებ 7- 9 წევრისაგან

 

აუცილებელია, დისერტაციის დაცვის, კოლოქვიუმის სემინარების და დისერტაციის წინასწარი დაცვის ჩატარების მსვლელობის ჩაწერა(დისკის წარმოდგენა),წინააღმდეგ შემთხვევაში დისერტაციის დაცვა, კოლოქვიუმის და სემინარების ჩატარება არ ჩაითვლება.

 

 

 
 


 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის

სამშენებლო ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის

ოქმი # 19


საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტის საბჭოს სხდომის ოქმი # 19
--------------------------------------------------------------------------------------------საქართველო

სამშენებლო ფაკულტეტი

ბრძანება

18.05.17№11/1

თბილისი


სამშენებლო ფაკულტეტის

სათათბიროს შემადგენლობის

შესახებ


  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტის დებულების (დამტკიცებულია ოქმი №13  29.10.2015წ.)  6.2 და   12 მუხლების საფუძველზე, სასწავლო–სამეცნიერო პროცესების და სხვა ღონისძიებების ოპერატიულად წარმართვის მიზნით

სათათბირო

--------------------------------------------------------------------------------------------

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა


საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტზე 2016-2017 სასწავლო წლის მეორე სემესტრში ინდივიდუალურ საგანმანათლებლო პროგრამაზე შესაძლებელია გადაყვანილიქნენ სტუდენტები სტუ-ს აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 20 მარტის №1473  დადგენილების საფუძველზე (აკადემიური საბჭოს კრიტერიუმების მიხედვით).დეკანატი--------------------------------------------------------------------------------------------


საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის

სტუდენტების ინდივიდუალურ საგანმანათლებლო

პროგრამებზე გადაყვანის შესახებ


1. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2015 წლის 20 მარტის № 1473  დადგენილების თანახმად, 2015-2016 სასწავლო წლის I სემესტრში ინდივიდუალურ საგანმანათლებლო პროგრამებზე შესაძლოა გადაყვანილ იქნენ ერთიანი ეროვნული გამოცდების/საერთო სამაგისტრო გამოცდების შედეგებით ჩარიცხული შემდეგი კატეგორიის სტუდენტები:

ა) საქართველოს სახელით ოლიმპიური თამაშების, მსოფლიო, ევროპის ჩემპიონატების და სხვა საერთაშორისო შეჯიბრებების, აგრეთვე სტუ-ს სახელით საქართველოს ჩემპიონატებისა და  უნივერსიადების მონაწილეები;

ბ)  საქართველოს და სტუ-ს ნაკრებების წევრები;

გ) სტუ-ს შემოქმედებით და სახელოვნებო წრეებში (თეატრი, კაპელა, ქორეოგრაფიული ანსამბლი, კვარტეტი და ა.შ.) გაერთიანებული სტუდენტები, წარმოდგენილი სოციალურ საკითხთა, სპორტისა და კულტურის დეპარტამენტის მიერ;

დ) თბილისში განლაგებულ დაწესებულებებში, როგორც წესი, პროფილით/სპეციალობით და სხვა სტრუქტურებში (მუნიციპალიტეტებში, სამინისტროებში და საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებში) დასაქმებულნი (გარდა სახელმწიფოს მიერ 100%-ით დაფინანსებული პროგრამების სტუდენტებისა), სტუ-ს რეკომენდაციით სტაჟირებაზე მყოფნი;

ე) სტუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) და ფაკულტეტების საბჭოების წევრი სტუდენტთა თვითმმართველობის წარმომადგენლები, ფაკულტეტების დეკანებისა და სენატის სპიკერის წარდგინებით;

ვ) ჯანმრთელობის პრობლემის მქონენი, ფეხმძიმეები და ორ წლამდე ჩვილების დედები.


2. სტუდენტმა განცხადება და სათანადო დოკუმენტაცია (ჯანმრთელობის ცნობა - ფორმა #100, მოწმობა, სერტიფიკატი, შესაბამისი ფედერაციის/ნაკრების უფლებამოსილი პირის შუამდგომლობა და ა.შ.; დასაქმებულმა ¬– სამსახურის ცნობა და სახელფასო ამონაწერი ბანკიდან) ინდივიდუალურ საგანმანათლებლო პროგრამაზე გადაყვანის თაობაზე უნდა წარმოადგინოს სტუ-ს კანცელარიაში 2015 წლის 11 დეკემბრის ჩათვლით. --------------------------------------------------------------------------------------------

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა


1.დისერტაციის წინასწარი დაცვა 2017წლის 24
აპრილიდან 29 აპრილის ჩათვლით;სწავლების მე-8-ე
კვირას შესაბამისი დეპარტამენტების გაფართოებულ
სხდომაზე


2.დისერტაციების დაცვები ჩატარდება
2017 წლის 03 ივლისიდან 15 ივლისის
ჩათვლით ;
3. საბუთების მიღება 2017წლის 01 მაისიდან 29 მაისის ჩათვლით;(სადისერტაციო
საბჭოს მდივანთან-)


4. დოქტორის აკადემიური ხარისხის მიმნიჭებელი სადისერტაციო საბჭო ჩატარდება
სავარაუდოდ 2017 წლის 29 მაისი-10 ივნისი


5. 2017 წლის 01-24 ივნისი ( დამოკიდებულია დაცვის თარიღზე)ორი კვირით ადრე ,
დაცვამდე , ინფორმაციის და ბრძანების პროექტის გაგზავნა სასწავლო დეპარტამენტში.
კოლოქვიუმი და სემინარები ჩატარდება 2017 წლის 03 ივლისიდან 15 ივლისის
ჩათვლით; აუცილებელია, დისერტაციის დაცვის, კოლოქვიუმის სემინარების და
დისერტაციის წინასწარი დაცვის ჩატარების მსვლელობის
ჩაწერა(დისკისწარმოდგენა),წინააღმდეგ შემთხვევაში დისერტაციის დაცვა,
კოლოქვიუმის და სემინარების ჩატარება არ ჩაითვლება
სადისერტაციო საბჭოწარმოსადგენი საბუთები