Erasmus+ - სალექციო კურსი ფინანსური ანგარიშგებისა და ანალიზის, ფინანსური მენეჯმენტის, აუდიტისა და გადასახადების შესახებ სტამბოლის Bilgi უნივერსიტეტში