ვანკეს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სკოლა - საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საერთაშორისო სამაგისტრო პროგრამა (IMPH)