ვირტუალური ვებინარი „თემების განსაზღვრა: ინტერნაციონალიზაციის სტრატეგიის განვითარება საქართველოსთვის“