ტრეინინგის პროგრამა "Doctorate Lab მომავალი დოქტორანტებისთვის" - I შეხვედრა საფრანგეთის უსდ-ების წარმომადგენლებთან